PRINCIPIO DE INFORMACIÓN

En cumprimento do establecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, LOPD), informámoslle de modo expreso, preciso e inequívoco que os datos facilitados por vostede a través dos formularios dispostos ao efecto na nosa páxina web ou en calquera outra canle de recollida dos mesmos, así coma os que se xeren durante a súa relación coa nosa entidade, serán obxecto de tratamento nos ficheiros responsabilidade da Fundación Sotelo Banco, debidamente notificados no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade do mantemento e cumprimento da relación do destinatario do servizo coa nosa entidade e prestación de servizos derivada da mesma.

Así mesmo, en cumprimento do establecido na citada LOPD e na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (en diante, LSSI-CE), informámoslle que os seus datos poderán ser utilizados coa finalidade de enviarlle comunicacións comerciais e de cortesía relacionadas coa nosa entidade a través do teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico ou medios de comunicación electrónica equivalentes.

De igual maneira, informámoslle que os seus datos serán cedidos en todos aqueles casos en que sexa necesario para o desenvolvemento, cumprimento e control da relación do destinatario do servizo coa nosa entidade ou nos supostos en que o autorice unha norma con rango de lei e, en particular, cando concorra un dos supostos seguintes: a) O tratamento ou a cesión teñan por obxecto a satisfacción dun interese lexítimo do responsable do tratamento ou do cesionario amparado pola norma referida; b) O tratamento ou a cesión dos datos sexan necesarios para que o responsable do tratamento cumpra un deber que lle impoña dita norma.


PRINCIPIO DE CONSENTIMENTO

O consentimento para o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas no apartado anterior entenderase prestado a través da marcación das casas correspondentes dispostas ao efecto no noso sitio web.


CARÁCTER OBRIGATORIO DOS DATOS SOLICITADOS

O cumprimento de todos e cada un dos campos que aparecen nos formularios dispostos ao efecto na nosa páxina web é de carácter obrigatorio (en caso contrario, aparecerán marcados cun asterisco os campos que teñan carácter obrigatorio). A negativa a facilitar os seus datos levaría aparellada a imposibilidade do mantemento e cumprimento da relación do destinatario do servizo coa nosa entidade, xa que os mesmos son necesarios para a prestación de servizos derivada da mesma.


PRINCIPIO DE CALIDADE DOS DATOS

O destinatario do servizo será o único responsable da veracidade e exactitude dos datos achegados, actuando Fundación Sotelo Blanco de boa fe como mero prestador do servizo.

No caso de que o destinatario do servizo facilite datos falsos ou de terceiras persoas sen mediar o seu consentimento para iso, responderá persoalmente fronte a Fundación Sotelo Blanco, aos afectados e/ou interesados, á Axencia Española de Protección de Datos e, no seu caso, autoridades autonómicas de protección de datos, das responsabilidades derivadas desta circunstancia.

Sotelo Branco Edicions non recolle datos de persoas menores de catorce anos a través da súa páxina web. No caso de que unha persoa menor de catorce anos facilite os seus datos a través dos formularios dispostos ao efecto na nosa páxina web ou en calquera outra canle de recollida dos mesmos, procederase á súa destrución inmediata no mesmo momento en que se teña coñecemento de tal circunstancia.

Coa finalidade de dar cumprimento ao establecido no artigo 4.3 da LOPD, o destinatario do servizo comprométese a comunicar a Fundación Sotelo Blanco os cambios que se produzan nos seus datos, de forma que respondan con veracidade á súa situación actual en todo momento.


FERRAMENTAS DE SEGUIMENTO DA NAVEGACIÓN

A nosa páxina web pode utilizar ferramentas de seguimento da navegación a través da mesma e dirección IP do destinatario do servizo, coa finalidade de mellorar e garantir a prestación de servizos e o funcionamento técnico da mesma.


PRINCIPIO DE SEGURIDADE DOS DATOS

A Fundación Sotelo Blanco comprométese ao cumprimento da súa obriga de secreto respecto dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos, ademais adoptará todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que estean expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural, desenvolvidas no Título VIII do Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.


EXERCICIO DE DEREITOS

En cumprimento do establecido na LOPD e o Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da mesma, o destinatario do servizo pode exercitar, en calquera momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o responsable do ficheiro ou do tratamento. Estes dereitos poderán exercitarse mediante solicitude escrita e asinada, achegando fotocopia do seu DNI. O escrito deberá remitirse a Fundación Sotelo Blanco, San Marcos 77, 15720 Santiago de Compostela ou por correo electrónico á dirección administracion(arroba)soteloblanco(punto)com.


RESPONSABLE DO FICHEIRO OU DO TRATAMENTO

O responsable do ficheiro ou do tratamento é a Fundación Sotelo Blanco, con enderezo a efectos de notificacións en San Marcos 77, 15820 Santiago de Compostela.

Enderezo electrónico: administracion(arroba)soteloblanco.com

a miña compra

 x 

Non tes seleccionado ningún produto

Noticias

  • Olegario Sotelo Blanco publica as súas memorias

         Olegario Sotelo Blanco (Quintela de Mazaira, 1945) editor, empresario e autor de numerosos libros de narrativa e mais ensaio publica o seu libro de memorias O neno pastor que venceu o lobo. Lembranzas dun galego emigrado en Cataluña.   Olegario percorre neste...

    Ler máis...

  • Etnohistoria de Mazaira

    Por Armando Requeixo. Un pobo que non lembra a súa historia, as súas tradicións e os seus devanceiros é un pobo que deixou de existir. Para afianzar o presente, para viabilizar un futuro é imprescindible gardar memoria do que viñemos sendo. Os...

    Ler máis...